SİU-2009 KABUL LİSTESİ
2. Türkçe Kelimelerin Anlamsal Benzerliklerinin Ölçülmesi ve Metin Sınıflandırmada Kullanılması
4. Magaza Katologlarında Icerik Bazlı Resim Arama
5. Temel Frekans Kayması Bulunan Sinyallerde Fourier Dönüşümündeki Spektral Kaçağın Giderilmesi
6. Varış Zamanları Farkları ile Özyinelemeli Konum Belirleme
8. Correlation between ICI and the Carrier Signal in OFDM under Doppler Spread Influence
9. Maksimum Bulanık-Entropi Yaklaşımını Kullanarak Eşik Değer Seçimi
10. Genişbantlı Temel Bant Akustik Kaynağın Gözlem Gecikme Telafili MUSIC Algoritması ile Yakın Alan Konumlandırması
11. HS-TS Geometrik Yöntemini Kullanan Gizli Görüntü Paylaşma Şeması
12. Medikal Tabletler Üzerindeki Kırılmaların Bilgisayarla Görü ve Yapay Sinir Ağları İle Tespit Edilmesi
13. Kalibre Edilmemiş Sualtı Videosu Kullanılarak 3 Boyutlu Sahne Geri Çatımı
14. IEEE 802.16j Tabanlı Sistemlerde Röle İstasyonu Yerleşimi
15. Değişken Yapılı Hiyerarşik Faz Korelasyonu Kullanarak Hareket Kestirimi
16. İkinci Dereceden Polinom Uydurma Algoritması Kullanarak Ham EEG İşaretlerinden Öznitelik Çıkarma
17. Gerçek Zamanlı Görüntü Sabitlemede Birleşik Yöntem
18. KBÇE Sistemlerde Çoklu Erişim Karışımı Hesaplama İçin İGYBİ Tekniği
19. Birleşik Uzay-Frekans Bölgesinde Yüksek Kapasiteli Görüntü Damgalama
23. Doğru Derinlik Bölütlemesi İçin Uygun Stereo Algoritmalarının Seçilmesi ve Kaynaştırılması
24. AKIM TRANSFORMATÖRLERİNİN DOYMA SORUNLARI ÜZERİNE AYRIK DALGACIK TABANLI BİR YÖNTEM
25. Zaman Bölgesinde Akım Analiziyle İndüksiyon Motoru Hata Tespiti
26. İki, Üç ve Dört Verici Antenli MIMO Sistemler için Kanal Sığasını Yakalayan Uzay-Zaman Blok Kodları
27. Dağıtılmış Uzay-Zaman Blok Kodlarda Bileşen Serpiştirme ile Çeşitleme Derecesinin Arttırılması
28. Artımlı Toplamsal Modülasyonlu İşbirlikli İletim
31. Hizalanmış Çoklu Resimlerden Bulanıklık Tahmini ve Süper Çözünürlüklü İmge Elde Etme 
32. Kablosuz Ağlarda Spektral Verimlilik için Genişletilmiş İşbirlikli Dengeli Uzay Zaman Blok Kodlama 
34. Poligonal Basitleştirme Algoritmalarının Karşılaştırılması
35. Deniz Yüzeyi Hede?eri için Farklı Kızılötesi İmge Pekiştirme Tekniklerinin Karşılaştırılması 
37. HAREKET TAHMİNİ İÇİN SÖZDE FAZIN ETKİN KULLANIMI
39. Türk Müziği için Müzik Bilgi Erişimi: problemler, çözüm önerileri ve araçlar
40. Gabor Öznitelikleri ve Uzamsal Oylama ile Yerleşim Bölgelerinin Bulunması
41. Büyük Veri Kümelerinin Topoloji Betimleyen Çizgeye Dayalı Otomatik Gruplandırması  
42. Hiperspektral Görüntülerin Bölütlenmesinde Bir-Sınıf Destek Vektör Makinesi Tabanlı Kümeleme Geçerliliği
43. Döndürme ve Bileşen Serpiştirme Çeşitlemesi ile ÇGÇÇ-DFBÇ Yapılarının Performansı
44. Mycielski Algoritması ile Rüzgar Hızı Tahmini
45. Gerilim Dalgalarının Frekans Spektrumunu Kullanarak Güç Sistemlerindeki Işık Kırpışmasının Hesaplanması
46. Yapay Rüzgar Hızı Verisi Üretiminde Mycielski Yaklaşımı
47. Uzaysal İlintili K-Dağılımlı Deniz Kargaşası Ortamında Hücre Ortalamalı Sabit Hatalı Alarm Sıklığı ile Tespit
48. Türkçe Metinden Konuşma Sentezlemede Fujisaki Ezgi Modeli
49. Sabit Video-Kamera Görüntülerinden Cadde ve Kavşaklardaki Trafik Analizi
50. A Micropower Current-Mode Sigma-Delta Modulator for Biomedical Applications
51. A Micropower Current-Mode Pattern-Matching Classifier Circuit Using FG-MOS Transistors
52. Kodlamalı İşbirlikli Sistemlerde FSK/PSK Modülasyonu ile Başarım İyileştirme
53. A Systematic Design Procedure for Floating-Gate MOS based Class-AB Log-Domain Filters
55. Kesirli Fourier Bölge Aradeğerlemenin Doğrusal Cebirsel Analizi
57. Döndürülmüş FKA’nın Nakagami-m Sönümlemeli Kanallardaki Performansı
58. Döndürülmüş FKA’lı Birleştirme Tekniklerinin Nakagami-m Sönümlemeli Kanallardaki Performansı
59. Geri Beslemeli Gerçel Dik Uzay-Zaman Blok Kodları Kullanılarak Karmaşık İşaretlerin İletimi 
60. Gölgeden Şekil Elde Etme ve Fotometrik Stereonun Uyarlanır Bir Şekilde Birleştirilmesi
61. Birden Fazla Baz İstasyonunun k-means Local+ Algoritması ile Yerleştirilmesi
62. BATCH ALGORITHMS OF MATCHING PURSUIT AND ORTHOGONAL MATCHING PURSUIT WITH APPLICATIONS TO COMPRESSED SENSING
63. FACE RECOGNITION BASED ON CIRCULARLY SYMMETRICAL GABOR TRANSFORM
64. İlaç ile oluşturulmuş barorefleks duyarlılığının invazif olmayan barorefleks, kalp atım hızı ve sistolik kan basıncı değişkenliği indekslerinden tahmini
66. Diş Hekimliği Uygulamalarında Yeni Bir Sayısal Fark Radyografi Yaklaşımı
67. Parameter estimation of noisy autoregressive signals
68. Uyarlamalı Modülasyon Kullanan Sistemlerde Kapasite Optimizasyonu
69. Röleli Sistemlerin Kaskat Nakagami Kanallardaki Hata Performans Analizi
71. Mamogramlarda Piksel Yoğunluğu Tabanlı Doğru Meme Bölgesi Bölütleme
72. OYLAMA SİSTEMİ TABANLI HIZLI VE DAYANIKLI SES KOPYA SEZİMİ
73. Çoklu Erişimli Ortamlarda Gürültü ile Geliştirilmiş Sezim
74. Baskın Kümeler İle Video İçerik Analizi
75. Geometrik Kıyım Yöntemi ile 3B Nesne Tanıma
76. HK ve SC Eğrilik Tanımlarının 3B Nesne Tanıma Amacıyla Ölçek Uzaylarında Karşılaştırılması
77. Aktif Görünüm Modeli Kullanarak Yüz Tanıma
78. Örüntülü Ortam Bilgi-Saklama Sistemleri İçin Kanal Modellerinin Karşılaştırılması
79. Doğrusal Denklem Sistemleri için Yeni Bir Yöntem ve Kanal Eşitlemeye Uygulanması
80. Üç Boyutlu Şekillerde Istatistiksel Modelleme ve Kulak Işitme Cihazı Prototiplemesine Uyarlanması
81. Türkçe Metinden Konuşma Sentezleme Uygulamaları için bir Veri Sözlük Seti ve Yazılım Çerçevesi Önerisi
83. Benzer Yüzlerin Bulunması
86. Kalman Tabanlı Süzgeçler ile Sinüzoidal Darbe Tekrarlama Aralığı İzleme
87. Genel Doğrusal Hareket ve Kayma-Bağımsız Filtre Durumları İçin Hatasız Görüntü Süper-Çözünürlüğü
88. Klasik Türk Müziği Örneklerinin Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkileri
89. Telsiz Duyarga Ağlarında Hızlı Hareket Eden Hedefler için Küme Tabanlı Hedef İzleme Algoritması
90. En Uygun Eşikleme Kullanarak Resim Ayrılmalarını Algılama
91. Endokardiyal Aritmilerin Katetere Dayalı Haritalanması için Yeni Konumsal Aradeğerleme Yöntemleri
92. Yüz İfadesi Canlandırma Sentezi için Konuşmadan Otomatik Duygu Tanıma
93. Uçuş Kontrol Sistemi Hız Parametresinin Adaptif Ağ Yapılı Bulanık Sonuç Çıkarım Sistemi Kullanılarak Belirlenmesi
95. Tıbbi İmgelerin Yerel İkili Örüntüler ve KLT Özellik Noktaları ile Taranması ve Erişimi
97. Novel Liver Segmentation Algorithm for Liver Disease Diagnosis Based on Texture Analysis and Machine Learning
99. Mikrodalga Alıcı Sistemler için PIC kontrollü Aktif LNA Tasarımı 
100. Beyin Sinyallerinin Dipol Kaynaklarının Parçacık Sürüsü Optimizasyonu Kullanarak Oluşturulması
101. Çizge Tabanlı Şekil Özeti Oluşturma
102. Termal lens ızgaralarının tek yan bant modülasyon tekniği ile işlenmesinde filtrelemenin etkisi
103. Hareket Dengeleme Katkılı 3B Yükseltmeye Dayalı Video Kodlayıcı
104. Kalman Süzgeci Kullanarak Güç Sistemlerinde Işık Kırpışması Hesaplama Yöntemi 
106. Sualtı Duyarga Ağlarında Konumlandırma
107. Optik Ağlarda Ayrıştırılmış Kullanılabilirlik Kısıtı Altında Bağlantı Kurma
108. Yön Uyarlamalı Süper-Çözünürlük Görüntüleme Yöntemi
110. En Kötü Rölenin İptal Edildiği Huzme Oluşturmalı İşbirlikli Sistemde Servis Kesilme Olasılığı Analizi
111. FPGA Tabanlı Gerçek-Zamanlı Etkin Histogram Eşleme
112. Uyarlamalı Sayıda Çoklu Sınıf Temsilcisi Kullanan Faz Korelasyonu Temelli Hiperspektral Görüntü Sınıflandırma
113. Kanal Derecesi Kestirimi için Kanal Çıkışı Hatası (COE)
114. FCC Maskesiyle Uyumlu Darbelerin UGB Kanal Modelleri Üzerindeki Başarımları 
115. Asenkron Motor Arızalarının Gri Kümeleme Tabanlı Teşhisi
116. Güvenilir Biyometrik Kıyım Yöntemi
118. MELP Algoritmasında Nicemleme İndeks Modülasyonu Uygulayarak Gizli Veri Saklayan Yöntemlerin Kaotik Tipteki Özniteliklere Göre Steganalizi
119. Laboratuar Hayvanlarının Davranışlarının Görü Tabanlı Çözümlenmesi: 3 Boyutlu Gradyan Tabanlı Bir Yaklaşım
120. Salt Evre İlintisine Dayalı Döndürmeden Bağımsız Görüntü Eşleştirme
121. Frekans Tepki Şekillendirici EOK Algoritması Kullanarak İlintili Dürtün Kanallarda Sezim
123. STBC-OFDM Sistemler için EM Tabanlı Kanal Kestirim Başarımı
124. Sualtı Hedef Takibinde PMHT Tabanlı Hedef Takip Algoritmalarının Performansı
125. Altuzay Sınıflama ile Ses Birim Temelli Türkçe Yalıtık Kelime Tanıma
126. Üç Boyutlu İnsan Yüzü Modellerinin Yeniden Düzenli Olarak Modellenmesi
128. Seyir Halindeki Gemilerin Ses Karakteristikleri ile Sınıflandırılması
129. Desen Tabanlı İlgi Bölgesi Tespiti
130. Nicemleme İndisleri için En Uygun Süzgeçleme Kullanarak Çoklu Tanımlamalı Sayıl Nicemleme ile İmge Kodlama
131. Çok Darbeli Gauss Dağılımlı Olmayan Seziciler için İlinti Kestiricilerin Karşılaştırması
132. Çok Darbeli Gauss Dağılımlı Olmayan Seziciler için İzge Tabanlı İlinti Kestirimi
135. Görüntü Tabanlı Eş Zamanlı Lokalizasyon ve Harita Çıkarma: Mono ve Stereo SLAM
136. Kişi İlişkileri Kullanılarak Fotoğraflardaki Yüzlerin İsimlendirilmesi
139. Doğrusal Olmayan Sistemlerin Klonal Seçme Algoritması Kullanılarak Kimliklendirilmesi
140. Solunum Parametrelerinin Kestiriminde Genelleştirilmiş Gauss Dağılımlı Hata Modeli
141. STATİK SÜPER ÇÖZÜNÜRLÜK ALGORİTMALARININ BAŞARIMI
143. A New Method for Multi-User MIMO Power Controlled Systems
144. MIMO Ad Hoc Network Meets Cross Layer Design
147. Elektronik Olarak Ayarlanabilen DXCCII Tabanlı Akım Modlu Çok Fonksiyonlu Süzgeç 
149. İlintropi ile Müzik İşaretlerinin Temel Frekanslarının İzlenmesi
150. Türk Müziği Enstrumanlarının Sınıflandırılması
152. Karasal Yayıncılıkta Kapsama Alanı Kestirimi için Işın izleme Tekniğine Dayanan Hızlı Yayılım Modeli Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma
156. ED Sistemlerinde Kalman Filtre Kullanarak Tehdit İzlemede Yeni Bir Yaklaşım 
157. Karma Kamera Sistemleri için Otomatik Nokta Eşleştirme ve Gürbüz Temel Matris Kestirimi
158. Beyaz Cevher Lezyonlarının Otomatik Bölütlenmesi
159. Zaman Paylaşımlı Atlamalı Yukarı Hat Bir Sistem İçin Beklenti En Büyükleme Tabanlı Bir Alıcı
160. Renk ve Şekil Temelli Trafik İşareti Tespiti
161. Uzay Zaman Kodlanmış Çoklu Anten Sistemleri için Basit bir Döngülü Denkleştirici
162. MATLAB WEB Sunucusu Kullanılarak Kablosuz Algılayıcı Ağlar İçin İnternet Tabanlı İzleme Sistemi Tasarımı
163. Telsiz Ağlarda Farksal Ağ Kodlamalı Modülasyon
164. Röleli Telsiz Ağlarda Tekrarlı Biriktir Kodlar ile Bütünleşik Ağ-Kanal Kodlaması
165. İlgi Kontrolünde Renk
166. Blind Estimation of Periodic Long-Code Direct Sequence Spread Spectrum Signals in Multipath Channel
168. Araç Sürücüleri Için Silindirik Model Tabanlı Kafa Duruşu Kestirimi
171. An Analysis of Through- Wall Radar Based on UWB Impulse Technique
172. Sonlu Ridgelet Dönüşümü ile Sayısal İmgelerde Adli Kanıt Toplama
173. Yüz Özniteliklerinin Takibi ve İşaret Dili için İfade Tanıma
174. Fotometrik Stereo Yönteminde Fotoğraflardaki Gürültülerin Geriçatılmış Kovan Yükseklik Haritasına Etkileri
175. Hareketli IEEE 802.11b/g Ağlarda Hız Uyarlama ve Yumuşatma Etkeni
177. Çoğa gönderim kablosuz iletişim sistemleri için verici hüzme teknikleri
178. Langevin Örnekleyicisi ile Astrofizik Bileşen Ayrıştırma
179. Gabor Dalgacık Vektörlerine Farklı Boyutlardaki Kernel Matrisinin Uygulanmasıyla Avuç İzi Tanıma
180. KANSER SINIFLAMASI İÇİN DİLSEL KUVVETLİ VE UYARLAMALI SİNİR BULANIK SINIFLAYICI İLE GEN SEÇİMİ
183. Toplam Elektron İçeriği ile Litosfer-İyonosfer Bağlaşımının İncelenmesi
184. Gürültülü ve İfadeli 3B Yüzlerin Elastik Kayıtlanması
185. Görüntü Tanımada Tensör Verileri için Multilinear-CLAFIC Yöntemleri
188. Konuşmacı Cinsiyetinin DTW Yöntemiyle Belirlenmesi
189. Video Çerçeve Hız Artırımında Kapatma Yapaylıklarının Giderilmesi
192. Genetik Algoritma ile Ayrık Kosinüs Dönüşümü Tabanlı Yeni Bir Resim Damgalama Yöntemi
193. Uydu Görüntülerinde Düzenli Dikim Alanlarının Belirlenmesi
194. Basit Horlayanlar ile TUAS Hastalarının Horlama Seslerinin Zaman-Frekans Analizi
195. Bağlamsal Çıkarımla Nesne Sezimi
196. Negatif Olmayan Matris Ayrışımı ile Tek Kanaldan Müzik ve Konuşma Ayırma
197. 3B Geriçatım için Gölge ve Parlama Bölgesi Saptamalı Döngülü Fotometrik Stereo
198. Ayrık Halkalı Rezonatörlerden Oluşan Metamateryal Dizi Yapılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
199. Dalgacık Dönüşümü Yöntemi ve Entropy Kullanarak Uyanıklık Seviyesinin Kestirimi
200. Model Animasyonlarının PCA Kullanılarak Harekete Bağlı Gruplandırılması
202. Dikgen Frekans Bölmeli Çoklu Erişim Sistemlerinde Telsiz Erişim Terminallerinin İşbirliği
204. Türkçe Haber Bültenlerinin Açık Kaynak Yazılımlar ile Yazılandırılması
206. Parametrik Bir Doğrusal Sınıflandırıcı ile Biyometrik Anahtar Üretimi 
207. Fourier Yapay Sinir Ağları ile Gerçek Zamanlı Harmonik Analizi
209. GKM ve DVM Tabanlı Konuşmacı Doğrulamada Veri Süresi ve Model Büyüklüğüne Dayalı Başarım Analizi 
210. Güç Sistemlerinde Olusan Güç Kalitesi Bozunumlarının Carpıklık Ve Basıklık Katsayıları Ile Belirlenmesi
211. Sürü Zekası Kullanılan Yeni Bir Çokyollu Kanal Parametre Kestirim Tekniği
212. Jiroskop Sinyallerinin İşlenmesiyle Bacak Hareketlerinin Sınıflandırılması
214. Kaba Öznitelikler ile İçerik Tabanlı Video Kopya Sezimi
215. Plaka Tanıma Sistemi için Farklı Bir Yaklaşım
216. Türkçe GDSKT için Konuşma Tanıma Hatalarının Analizi
219. Ses Kaynaklarının Gamma Markov Rasgele Alanları ile Modellenmesi
220. Müzik eserlerinin indirgenmiş tonal profil öznitelikleri kullanılarak medya üzerinden takibi
221. A Low Complexity Method for BER Reduction in Wireless Multiuser Cooperative Coding Networks
222. Otomatik Konuşma Bölütleme Sonuçlarının İyileştirilmesi İçin Hmm Tabanlı Bölütleme Sistemi
223. VAD+ Algoritması Gerçekleştirilmesi ve Değerlendirilmesi
224. Kuvarsa Bağlanabilen Peptitler için Evrimsel Strateji ile Skor Matris Optimizasyonu
225. Lazer Göz Cerrahisi için Bir Göz Takip Yöntemi Geliştirilmesi
226. Çoklu Antenli Bilişsel Radyo Sistemlerinde Enerji Algılamasına Dayanan Spektrum Sezimi
227. Tek-Taşıyıcılı WiMax Radyonun 3.5 GHz’de BER Performansının Deneysel Olarak Elde Edilmesi
228. Sıkıştırılmış Videolarda Bilgi Saklama İçin Nicemleme Dizin Modülasyonu ile Yasak Bölgeli Bilgi Saklamanın Karşılaştırılması
229. Müzik Türlerinin Co-MRMR ile Sınıflandırılması
230. Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma ile Tek-Kanaldan Algısal Ses Ayrıştırma
231. Gömülü Sistemler ve Servis Odaklı Mimari ile Geliştirilen Mobil Ödeme Sisteminin Tasarımı ve Uygulaması
232. Kaotik Sayısal Haberleşme Sistemlerinde Çok-Giriş Tek-Çıkış FIR Kanallar için Gözü Kapalı Kanal Denkleştirme
234. Çoklu Bant Uydu Görüntülerinin SIFT Kullanılarak Çakıstırılması
235. Yerel Görünüm Tabanlı Yüz Tanıma İçin Değişik Boyut İndirme ve Normalizasyon Yöntemlerinin İncelenmesi
236. 3B Yüz Tanımada 3B Dönüşüm Tabanlı Özniteliklerin Çıkarılması ve Seçilmesi
237. Ortak Vektör Yaklaşımı İçin Hızlı Bir Yöntem
239. İçerik Tabanlı Sayısal Mamogram Erişim Sistemi için Alt Düzey Öznitelik Çıkarımı 
240. Örgü Ağları İçin Otomatik Kanal Belirlenmesi
241. Yüz Tarayıcısı Verilerinin İyileştilmesi için 3B Veri İşleme
242. Benzetilmiş Tavlama ve Çıkarımlı Kümeleme Tabanlı Bulanık Sınıflandırcıların Biyomedikal Sınıflandırma Problemlerine Uygulanması
243. TV Reklamlarında Marka Logoları Tanıma Sistemi
244. Yüzey Hatalarının Antigeometrik Yayınım Algoritması ile Tespiti
245. Doğrusal Ayrıştırma Yöntemiyle Solunum Seslerindeki Üfürümün Sınıflandırılması
246. Tek Taşıyıcılı Gerçek Zaman WiMAX Radyo İçin Kör Uyarlanır Denkleştirme Algoritmalarının Deneysel Başarımları
247. 3B Yüzlerde İfade, Poz ve Örtmeye Dayanıklı Nirengi Noktası Bulma
248. Çok Girdili Çok Çıktılı İletişim Sistemlerinde Uzay-Zaman-Kutuplama Çeşitlemesi
249. Uzay-Zaman Blok Kodlaması Kullarak Dalgacık Uzayı Yayılı Spektrum Damgalama Sistemlerinin Performansının İyileştirilmesi 
250. Çok-odaklı Gürültülü Resimlerin Birleştirilmesinde Kıstas Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
251. Kablosuz Ağlarda Güç Kontrolü Oyunları
252. Videolardan Yüz Tanıma Başarısını Arttırmaya Yönelik Kare-Seçme ve Ön İşlemlere Dayalı Bir Sistem
253. Görsel - İşitsel Konuşma Tanıma'da Veri Kaynaştırma Teknikleri 
254. Gerçek Zamanlı Nesne Tanıma Uygulamaları için HOG Algoritmasının FPGA Tabanlı Gömülü Sistem Uyarlaması
255. Bir Türkçe konuşma tanıma sisteminin anatomisi
258. Farklı Renk Kanallarında Ayrık Dalgacık Ayrışımı kullanan PDF Tabanlı Yüz Tanıma Sistemi
259. İletişim Kısıtları Altında Dağıtık Rasgele-Alan Kestirimi
260. İşaret Dili Videolarından Hizalama ile Ayrık İşaret Çıkarımı
261. Çift-Ağaç ve Tek-Ağaç Karmaşık Dalgacık Dönüşümü tabanlı Yüz Tanıma
262. Ölçeklenebilir Şifreleme Algoritmasının Kablosuz Algılayıcı Ağlara Yönelik Gerçeklenmesi
263. Paket Başlığı ve Yararlı Yük ile Enbüyük Entropi Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi 
265. Yığılmış Genelleme Algoritmasında Öznitelik Füzyonunun Kuramsal Analizi
266. Şablon Katsayıları Genetik Algoritma İle Belirlenen Kenar Çıkarıcı Hücresel Sinir Ağı Devresinin Gerçeklenmesi
268. Razgele Dizilim Geometrileri Kullanarak Hızlı ve Otomatik Eşlenmiş 2-Boyutlu Varış-Açısı Kestirimi
269. Yığılmış Genelleme Algoritması için Doğrusal Ayrılabilirlik Analizi
270. OFDMA Sistemler İçin Kaynak Tahsisi
271. Faz Hatalı SAR Verileri için Karesel Olmayan Düzenlileştirmeye Dayalı Bir Görüntü Oluşturma Tekniği
272. Yürümenin Değisken Özelliklerinin Yapay Sinir Ağları Modelinin Tasarımı
273. DVB-H Üzerinden Stereo Video Yayını
276. Kanser Tanısı için Kolon Bezlerinin Matematiksel Analizi
277. Dalgacık Dönüşümü Yöntemi ile Sualtı Ortam Gürültüsü Analizi
279. Yapıların Modal Analizi için Kalman Süzgecinin Tutarlılık Analizi
280. MRMR Algoritması Kullanılarak Kararlı Öznitelik Seçimi
281. Diz Üstü Protezler için Yürüyüş Dinamik Modelinde Diz Açısı Denetiminin Benzetimleri
283. 2.5B Verilerinden Bölütlemeye Dayalı Anlamsal Bilgi Çıkarımı 
284. OFDMA Kaynak Tahsisi Probleminin Yükselt ve İzdüşür Algoritması ile Çözümü
285. Konuşmacı Uyarlamalı Bir Türkçe-İngilizce Konuşma Çeviri Sistemi
287. GERÇEK ZAMANLI VİDEO KODLAMA UYGULAMALARI İÇİN OPTIMALE YAKIN DÖNGÜ-İÇİ VEYA DÖNGÜ SONRASI SÜZGEÇLEME
288. Dirichlet Süreci Temelli Çoklu Hedef İzleme Algoritması 
289. Konum ve Doku Bilgisinin Ortak Dağılımını Kullanarak Yüz Özniteliklerinin İstatistiksel Çıkarımı
292. IEEE 802.15.4a Standardında Sistemlerin Birlikte Varolabilmeleri için Darbelerin Doğrusal Birleşimi
293. Konuşma Tanıma İçin Konuşma-Müzik Bölütleme Sistemi
295. Parçacık Filtrelerinde Entropi Hesaplaması
296. Disfonik Konuşmanın Yeniden Yapılandırılarak Normal Konuşma Elde Edilmesi
298. Stereo Görme ile Engellerin Uzaklık ve Boyutlarının Eşleştirme Tablosu Kullanılarak Gerçek Zamanlı Bulunması
300. İstanbul Boğazı Sualtı Ortam Gürültüsünün Görgül Kip Ayrışımı Yöntemiyle Analizi
302. GPS Sinyallerinin GKA tabanlı Analizi ve G¨ur¨ult ¨uden Arındırılması
305. Pap Smear Test Görüntülerinde Hücre Çekirdeklerinin Bölütlenmesi
306. Tarım Alanlarında Doğrusal Odunsu Bitki Gruplarının Otomatik Sezimi
308. Üç boyutlu modellerin veritabanlarında aranması için altuzay teknikleri
310. Parazit Yankı Altında Manevra Yapan Hedefler için Bir Eniyi Radar Sezimci Eşik Uyarlaması
311. New Decision Feedback Channel Estimation Based on Radial Basis Function Interpolation for OFDM System
313. Çoklu Görüntülü Videolarda Renk, Derinlik ve Harekete Bağlı Nesne Bölütlemesi
314. Ampirik Kip Ayrışımı ve Birleşik Çekirdek Temelli Yüksek Doğruluklu Hiperspektral Görüntü Sınıflandırması
316. Çok Aşamalı Aşağı Örnekleme Temelli Çoklu Tanımlamalı Video Kodlama için En Uygun Süzgeçleme
317. Negatif Olmayan Matris Ayry?ymy Modellerinde Variyasyonel Bayesci Çykarym
318. PSNR-Tabanlı bir Nesnel Stereo Video Kalite Ölçerde Eniyi Ağırlıklar Üzerine
319. A Correlation Based Technique for Continuous Correction of Gain Errors in Pipeline Analog-to-Digital Converters
325. Kesik Gray Kodlanmış Bit Düzlemi Uyumlama Temelli Hareket Kestirimi ve Donanım Mimarisi
326. Bir-Bit Dönüşümü ve Açısal Radyal Parçalama Kullanan Düşük Karmaşıklığa Sahip İris Tanıma Sistemi
327. Genişletilmiş Kalman Filtresi Yöntemine Dayalı Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama
328. Baskın Kümeler Yöntemi ile Video Çekim Sınırı Sezme
330. Parametrik Olmayan Etmen Çözümlemesi Karışımları
331. Aktiviteye Dayalı Biyometrik Sistem İçin Yüz Tanıma
332. Yaslı ve Çocuk Bakımında Kablosuz Algılayıcı Ağ Teknolojilerinin Kullanımı: Örnek Prototip Uygulama 
333. Videoda Gece Yangını Tespiti
334. Verici Anten Seçimli Uzay-Frekans-Zaman Kodlu OFBÇ Yapıları Performansının Uydu Kanalında İncelenmesi
336. APCO Proje-25 Veri Bağlantıları için IP Baslık İndirgeme
337. Çarpıcıdan Bağımsız Ortak Fark Matrisi Kullanarak Video ve Görüntü İşleme
339. Alzheimer Hastalığının MR Dmgelerinden Kullanıcı Geri Bildirimi Yoluyla Teşhis Edilmesi
342. M-FSK modülasyonlarının körlemesine tanınması ve M-QAM ile M-PSK gibi modülasyonlardan ayırt edilmesi
344. APCO Proje-25 Alıcısında C4FM ve CQPSK Modüleli İşaretlerin Sınıflandırılması
345. Gözü Kapalı Simge Hızı Tahmini: İki Basamaklı Bir Algoritma
346. APCO Proje-25 Veri Şebekeleri için Veri Modu Optimizasyon Yöneticisi
347. IEEE 802.22 Standardında İşbirlikçi Spektrum Algılama
349. Kablosuz Sensor Ağlarda Sıkıştırma ve Akış Optimizasyonunun Yaşam Süresine Etkisinin İncelenmesi
350. Kablosuz Algılayıcı Ağlar’da Ömrü Eniyilemek İçin Veri İşleme ve İletişim Stratejileri
354. Sonar imgeleri için değişik gürültü azaltım yöntemlerinin başarım karşılaştırması
355.İnsan Yüzünden Yüksek Çözünürlükte Derinlik Bilgisi Çıkarımı